Wurzel W83

shì
shì
Familie
Datensatz
Nr.83
Sintext-IDW83
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinshì
Pinyin mit Zahlenshi4
SintextSchi 4
Wade-Gilesshih4
Yaleshr4
Guoin IIshi4
GRshyh
Original Sintext Pinyin Graphik
";