Wurzel W79

shū
shū
töten
Datensatz
Nr.79
Sintext-IDW79
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinshū
Pinyin mit Zahlenshu1
SintextSchu 1
Wade-Gilesshu1
Yaleshu1
Guoin IIshu1
GRshu
Original Sintext Pinyin Graphik
";