Wurzel W56

yì
Pfeil
Datensatz
Nr.56
Sintext-IDW56
Unicode[i]
Umschriften
Pinyin
Pinyin mit Zahlenyi4
SintextI 4
Wade-Gilesyi4
Yaleyi4
Guoin IIyi4
GRyih
Original Sintext Pinyin Graphik
";