Wurzel W42

xiǎo
xiǎo
klein
Datensatz
Nr.42
Sintext-IDW42
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinxiǎo
Pinyin mit Zahlenxiao3
SintextHiao 3
Wade-Gileshsiao3
Yalesyau3
Guoin IIshiau3
GRsheau
Original Sintext Pinyin Graphik
xiǎo
xiǎo
klein
Datensatz
Nr.42
Sintext-IDW42
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinxiǎo
Pinyin mit Zahlenxiao3
SintextSiao 3
Wade-Gileshsiao3
Yalesyau3
Guoin IIshiau3
GRsheau
Original Sintext Pinyin Graphik
";