Wurzel W202

shǔ
shǔ
Hirse
Datensatz
Nr.202
Sintext-IDW202
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinshǔ
Pinyin mit Zahlenshu3
SintextSchu 3
Wade-Gilesshu3
Yaleshu3
Guoin IIshu3
GRshuu
Original Sintext Pinyin Graphik
";