Wurzel W186

xiāng
xiāng
Wohlgeruch
Datensatz
Nr.186
Sintext-IDW186
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinxiāng
Pinyin mit Zahlenxiang1
SintextHiang 1
Wade-Gileshsiang1
Yalesyang1
Guoin IIshiang1
GRshiang
Original Sintext Pinyin Graphik
xiāng
xiāng
Wohlgeruch
Datensatz
Nr.186
Sintext-IDW186
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinxiāng
Pinyin mit Zahlenxiang1
SintextSiang 1
Wade-Gileshsiang1
Yalesyang1
Guoin IIshiang1
GRshiang
Original Sintext Pinyin Graphik
";