Wurzel W185

shǒu
shǒu
Kopf
Datensatz
Nr.185
Sintext-IDW185
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinshǒu
Pinyin mit Zahlenshou3
SintextSchou 3
Wade-Gilesshou3
Yaleshou3
Guoin IIshou3
GRshoou
Original Sintext Pinyin Graphik
";