Wurzel W179

jiǔ
jiǔ
Lauch
Datensatz
Nr.179
Sintext-IDW179
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinjiǔ
Pinyin mit Zahlenjiu3
SintextKiu 3
Wade-Gileschiu3
Yalejyou3
Guoin IIjiou3
GRjeou
Original Sintext Pinyin Graphik
jiǔ
jiǔ
Lauch
Datensatz
Nr.179
Sintext-IDW179
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinjiǔ
Pinyin mit Zahlenjiu3
SintextTsiu 3
Wade-Gileschiu3
Yalejyou3
Guoin IIjiou3
GRjeou
Original Sintext Pinyin Graphik
";