Wurzel W143

xuè
xuè
Blut
Datensatz
Nr.143
Sintext-IDW143
Unicode[i]
Umschriften
Pinyinxuè
Pinyin mit Zahlenxue4
SintextHüe 4
Wade-Gileshsüeh4
Yalesywe4
Guoin IIshiue4
GRshiueh
Original Sintext Pinyin Graphik
";